13.04

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 13.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 13.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Iскра Iгор Iванович (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акцiонерiв 13.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 13.04.2018 року) у зв’язку iз припиненням повноважень та дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства. Посадова особа Вертiйова Антонiна Дмитрiвна (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Члена Ревiзiйної комiсiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки. Нiкого не обрано замiсть особи, повноваження якої припинено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков Володимир Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.04.2018

(дата)