13.04

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

   

II. Текст повідомлення

13.04.2018р. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО» (далi - Товариство) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства на 8 220 000,00 грн. шляхом приватного розмiщення 822 000 шт. простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi, а саме 10,00 грн. за акцiю, за рахунок додаткових внескiв.
Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 822 000 шт. простих iменних акцiй. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 10,00 грн.
Цiна розмiщення однiєї акцiї, визначена (затверджена) рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол №13/04/2018-1 вiд 13.04.2018 р.) у розмiрi 10,00 грн., що дорiвнює номiнальнiй вартостi, а також ринковiй вартостi, визначенiй вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затверджену рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол №15/03/2018-1 вiд 15.03.2018 р.).
На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй немає даних, чи призведе цей випуск до змiни власника значного пакета акцiй Товариства - АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», яке до розмiщення володiє акцiями Товариства в кiлькостi – 434 460 шт., що становить 91,151701 % у статутному капiталi.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення – 172,4594 %.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй Товариства, якi знаходяться в обiгу до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття рiшення - 100%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються - обсяг прав iнвесторiв визначений Статутом та законодавством України.
Спосiб оплати акцiй - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими внесками в нацiональнiй валютi (гривнi).
Мета розмiщення акцiй, напрями використання отриманих коштiв - усi залученi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використанi для поповнення товарних запасiв Товариства, а саме 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй, будуть направленi на придбання товарних автомобiлiв.
Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення, не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков Володимир Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.04.2018

(дата)