13.04

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: кредитнi договори з фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 40000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 18 443 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 216,88445 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: договори застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двiстi мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 200000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 18 443 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1084,42227 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття загальними зборами Товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2018р. Вiдомостi щодо правочинiв: характер правочинiв: договори надання/отримання фiнансової допомоги, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; гранична сукупна вартiсть правочинiв: 100000 тис. грн; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 18 443 тис. грн; спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 542,21114 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков Володимир Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

13.04.2018

(дата)