14.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента. 14.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Посадову особу –Голову Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду з 14.04.2017 року на пiдставi рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства (Протокол №14/04/2017-1 вiд 14.04.2017 року). Обрання вiдбулось у зв’язку iз прийняттям рiшення Наглядовою радою Товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння. Розмiр пакету акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Представник акцiонера АТ «Українська автомобiльна корпорацiя».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков Володимир Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

14.04.2017

(дата)