31.10

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 30.10.2018 р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 03112900
3. Місцезнаходження 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км
4. Міжміський код, телефон та факс 0552 373200 0552 372985
5. Електронна поштова адреса office@khersonauto.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації kherson-avto.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення про звiльнення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "ХЕРСОН-АВТО" 30.10.2018 р. Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової Ради ПРАТ "ХЕРСОН-АВТО" № 30/10/2018-1 вiд 30.10.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Зеньков Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано ), який займав посаду Генеральний директор, звiльнений 31.10.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Рiшення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПРАТ "ХЕРСОН-АВТО" 30.10.2018 р. Призначення посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової Ради ПРАТ "ХЕРСОН-АВТО" № 30/10/2018-1 вiд 30.10.2018 р. та поданої заяви. Посадова особа Морозов Сергiй Iгоревич (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано), призначена на посаду Генеральний директор з 01.11.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiлiї, заступник генерального директора з сервiсу i торгiвлi запчастинами. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Зеньков Володимир Володимирович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
        30.10.2018
(дата)