21.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

   

II. Текст повідомлення

20.12.2018 р. емiтентом отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ "ХЕРСОН-АВТО" акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого пакет власника акцiй - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2) збiльшився.
До змiни розмiр пакета становив 1 257 698 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 96,847765 %, розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 99,999205 %.
Пiсля змiни розмiр пакета становить 1 298 634 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 100%, розмiр частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 100%.
Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): 18.12.2018.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Морозов Сергiй Iгоревич

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

21.11.2018

(дата)