01.09

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 29.08.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 37 32 00 0552 37 29 85

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

   

II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО", далi за текстом - Емiтент, засiдання якої вiдбулося 29.08.2017 року ( Протокол № 29/08/2017-1 вiд 29 серпня 2017 року, виникла особлива iнформацiя щодо лiквiдацiї фiлiї а саме у зв’язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення лiквiдувати (припинити) фiлiю "СКАДОВСЬК-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (мiсцезнаходження 75700 Херсонська обл. м. Скадовськ, Голопристанське шосе, 1, код ЄДРПОУ 33278127) що виконувала функцiї, пов"язанi з торгiвлею автомобiлями та легковими транспортними засобами.
Особлива iнформацiя виникла у зв’язку iз прийняттям Наглядовою Радою Емiтента рiшення про лiквiдацiю фiлiї Емiтента
 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО", далi за текстом - Емiтент, засiдання якої вiдбулося 29.08.2017 року ( Протокол № 29/08/2017-1 вiд 29 серпня 2017 року, виникла особлива iнформацiя щодо лiквiдацiї фiлiй а саме у зв’язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення лiквiдувати (припинити) фiлiю "ЦЮРУПИНСЬК-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (мiсцезнаходження 75100 Херсонська обл. м. Олешки, вул. Гвардiйська, 126, код ЄДРПОУ 34458574) що виконувала функцiї, пов"язанi з торгiвлею автомобiлями та легковими транспортними засобами
Особлива iнформацiя виникла у зв’язку iз прийняттям Наглядовою Радою Емiтента рiшення про лiквiдацiю фiлiї Емiтента
 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков Володимир Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

30.08.2017

(дата)