14.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 13.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 24 000 000,00 грн. (двадцять чотири мiльйони гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 24 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 24 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 383 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 156,02 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 22 000 000,00 грн. (двадцять два мiльйони гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 22 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 22 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 383 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 143,02 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «CHERY» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHERY» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 10 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 10 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 383 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 65,01 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
дилерськi договори поставки автомобiлiв марки «KIA» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 53 000 000,00 грн. (п’ятдесят три мiльйони гривень 00 копiйок).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 53 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 53 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 383 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 344,54 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
кредитнi договори з фiнансовими установами, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 40 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 40 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 383 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 260,03 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
договори застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 200 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 200 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 383 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1300,14 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 13.04.2017.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема,їх характеру:
договори надання/отримання фiнансової допомоги, загальний сукупний розмiр яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рiшення: 100 000 тис. грн.
Гранiчна сукупнiсть вартостi правочинiв: 100 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 15 383 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 650,07 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 434 470.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 434 460.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков Володимир Володимирович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

14.04.2017

(дата)