19.11

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

0552 373200 0552 372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій

   

II. Текст повідомлення

16.11.2018р. емiтент отримав вiд власника акцiй iнформацiю про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн.;
Дата набуття такого пакета: 15.11.2018р.;
Найменування власника акцiй: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" (iдентифiкацiйний код 03121566);
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 91,411439%;
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,997705%;
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: 96,847765%;
Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,999205%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Морозов Сергiй Iгоревич

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

19.11.2018

(дата)