25.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 25.04.2013 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2013 року, на 25.04.2013 року о 12:00 годині за адресою: 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, кімната № 8, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

32 934

36 837

Основні засоби 

28 544

30 324

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

1 499

3 519

Сумарна дебіторська заборгованість 

1 486

1 153

Грошові кошти та їх еквіваленти 

105

990

Нерозподілений прибуток 

11 169

14 782

Власний капітал 

20 879

24 492

Статутний капітал 

4 766

4 766

Довгострокові зобов'язання 

8 048

6 819

Поточні зобов'язання 

3 960

5 481

Чистий прибуток (збиток) 

-3 613

-1 151

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

476 634

476 634

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

94

107

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 19.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, приймальня, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 73000,         м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, кімната № 8. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Журавленко Олексій Андрійович.    

        Контактна особа – Антинескул Ольга Іванівна

        Довідки за телефоном: (0552) 37-32-00, 37-29-85.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25 березня 2013р. у №57(1561) Бюлетеня «Відомості НКЦПФР».

 

Генеральний директор

ПАТ «ХЕРСОН-АВТО»                                                                                                                 О.А. Журавленко