13.02

Повідомлення про ліквідацію філії емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ 03112900

3. Місцезнаходження 73034 Херсон Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс 0552373200 0552373200

5. Електронна поштова адреса office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації Stockmarket.gov.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

II. Текст повідомлення

Відповідно до рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО", далі за текстом - Емітент, засідання якої відбулося 12.02.2015 року ( Протокол № 12/02/2015-1 від 12 лютого 2015 року, виникла особлива інформація щодо ліквідації філії а саме: у зв’язку з необхідністю оптимізації структури та заниження адміністративних витрат прийнято рішення ліквідувати виробничо-комерційну філію "НОВА КАХОВКА-АВТО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (місцезнаходження Херсонська обл. м. Нова Каховка, ід. код 25645494). що здійснювала такі основні види діяльності: технічне обслуговування та ремонт автомобілів, інші види оптової торгівлі та роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань. Особлива інформація виникла у зв’язку із прийняттям Наглядовою Радою Емітента рішення про ліквідацію філії Емітента

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. Генеральний директор ПАТ «ХЕРСОН-АВТО» Сисой В. М.