28.10

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 28.10.2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОН-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112900

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Міжміський код, телефон та факс

(0552)373200 (0552)372985

5. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://kherson-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО» протокол № 28/10/2015-1 вiд 28.10.2015 року вирiшено перевести Генерального директора Товариства СИСОЯ ВIКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА на посаду Заступника генерального директора з безпеки та персоналу з 29 жовтня 2015 року на пiдставi поданої ним заяви. Обрати ЗЕНЬКОВА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА на посаду Генерального директора Товариства з 29 жовтня 2015 року, на пiдставi поданої ним заяви, за контрактом.
Затвердити з 29 жовтня 2015 року новий склад Дирекцiї, а саме:
-Генеральний директор – ЗЕНЬКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ;
-Член Дирекцiї – головний бухгалтер Товариства – ЛИПКА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Зеньков В. В.

    Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

28.10.2015

(дата)