21.04

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 21.04.2015 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сисой Вiктор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

21.04.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Херсон-Авто"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

73034, м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км.

4. Код за ЄДРПОУ

03112900

5. Міжміський код та телефон, факс

37 32 00 37 29 85

6. Електронна поштова адреса

office@khersonauto.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

   

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://kherson-avto.ukravto.ua

в мережі Інтернет

21.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2015

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Васадзе Вахтанг Тарiелович

СН 127347
27.06.1996 Старокиївський РУГУ МВС України у мiстi Києвi

0.0004

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Херсон-Авто"" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Васадзе Вахтанга Тарiеловича (паспорт: серiя СН номер 127347 виданий 27.06.1996 р. Старокиївський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0004%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 20 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

21.04.2015

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Козiс Олександр Миколайович

СН 183291
14.05.1996 Печерський РУГУ МВС України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

21.04.2015

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Васадзе Нiна Тарiелiвна

МЕ 735697
29.03.2006 Печерський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" ( протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Васадзе Нiни Тарiелiвни (паспорт: серiя МЕ номер 735697 виданий 29.03.2006 р. Печерський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

21.04.2015

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Бей Наталiя Олександрiвна

СО 172271
06.07.1999 Мiнський РУГУ МВС України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Бей Наталiї Олександрiвни (паспорт: серiя СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мiнський РУГУ МВС України у мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

21.04.2015

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Сенюта Iгор Васильович

КВ 272478
05.10.1999 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Сенюти Iгоря Васильовича (паспорт: серiя КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.

21.04.2015

обрано

Член Наглядової ради

Козiс Олександр Миколайович

СН 183291
14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

21.04.2015

обрано

Член Наглядової ради

Бей Наталiя Олександрiвна

СО 172271
06.07.1999 Мiнський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Наглядової ради Бей Наталiю Олександрiвну (паспорт: серiя СО номер 172271 виданий 06.07.1999 р. Мiнський РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та маркетингових комунiкацiй ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

21.04.2015

обрано

Член Наглядової ради

Сенюта Iгор Васильович

КВ 272478
07.10.1999 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради,вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента.Обрано Членом Наглядової ради Сенюту Iгоря Васильовича (паспорт: серiя КВ номер 272478 виданий 07.10.1999 р. Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу майнових вiдносин, начальник департаменту майнових прав ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

21.04.2015

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Уласенко Юлiя Олександрiвна

ВК 617369
Калiнiнський РВ Горлiвського МУ ГУ МВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Уласенко Юлiї Олександрiвни (паспорт: серiя ВК номер 617369 виданий 17.07.2009 р. Калiнiнський РВ Горлiвського МУ ГУ МВС України в Донецькiй областi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

21.04.2015

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна

СТ 075838
29.11.2008 Святошинський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Вертiйової Антонiни Дмитрiвни (паспорт: серiя СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк.

21.04.2015

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Iскра Iгор Iванович

АК 218035
23.06.1998 Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Iскру Iгоря Iвановича (паспорт: серiя АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленiнський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: спiвробiтник органiв прокуратури Львiвської та Днiпропетровської областей, спiвробiтник органiв Генеральної прокуратури, начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

21.04.2015

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна

СТ 075838
29.11.2008 Святошинський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента. Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Вертiйову Антонiну Дмитрiвну (паспорт: серiя СТ номер 075838 виданий 29.11.2008 р. Святошинський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член-Правлiння - головний бухгалтер ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

21.04.2015

призначено

Голова Наглядової ради

Козiс Олександр Миколайович

СН 183291
14.05.1996 Печерський РУ ГУ МВС в мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" ( протокол №21/04/2015-1 вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Наглядової ради, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ( протокол вiд 07.04.2015 року), вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента:
Призначено Головою Наглядової ради Козiса Олександра Миколайовича (паспорт: серiя СН номер 183291 виданий 14.05.1996 р. Печерський РУ ГУ МВС в мiстi Києвi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Українська автомобiльна корпорацiя".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

21.04.2015

призначено

Голова Ревiзiйної комiсiї

Iскра Iгор Iванович

АК 218035
23.06.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОН-АВТО" (протокол вiд 21.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 07.04.2015 року), вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента:
Призначено Головою Ревiзiйної комiсiї Iскру Iгоря Iвановича (паспорт: серiя АК номер 218035 виданий 23.06.1998 р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi).
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: спiвробiтник органiв прокуратури Львiвської та Днiпропетровської областей, спiвробiтник органiв Генеральної прокуратури України, начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "Гарант-АВТО".
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.