Юридическая информация

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річний звіт за 2017 рік

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО», що відбулися 13.04.2018

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 13.04.2018 року

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст 35 ЗУ "Про акціонерні товариства") щодо проведення річних загальних зборів