Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Публічна безвідклична вимога

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 30.10.2018 р

Інформація для акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 12.09.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

Річний звіт за 2017 рік

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОН-АВТО», що відбулися 13.04.2018

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 13.04.2018 року

Інформація для акціонерів (згідно ч. 4 ст 35 ЗУ "Про акціонерні товариства") щодо проведення річних загальних зборів